Kommuneprogram for 2019-2023

Mennesker og miljø

Hvorfor stemme Miljøpartiet de Grønne? Les om politikken Hamar Miljøpartiet De Grønne ønsker å innføre i Hamar kommune.

4. mai, 2019

Klode

- Det skal være enkelt å leve et godt og miljøvennlig liv i Hamar

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. De Grønne arbeider for en ansvarlig, men snarlig omstilling fra oljeavhengighet og overforbruk til grønne bærekraftige lokalsamfunn. Hensynet til økonomien skal underordnes hensynet til sunne økologiske prinsipper som grunnlag for å fremme fred og rettferdighet, både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper; solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner, og solidaritet med dyr og natur.

Verdenssamfunnet har store utfordringer som må løses. Den økonomiske ulikheten øker innad i land, og mellom de fattige og rike landene.  Det kreves raske og krevende tiltak de nærmeste tiårene for å unngå at oppvarmingen av klimaet fører til irreversible og katastrofale konsekvenser. Samtidig utgjør utbygging i dyrket mark og naturområder, forurensningen av havet og landjorden, samt den hurtige avskogingen et enormt press på vårt og fremtidige generasjoners livsgrunnlag.

I Hamar er vi forskånet fra de alvorligste konsekvensene av denne utviklingen. Vår kommune er velfungerende på mange måter. Vi har rent vann og ren luft, og liten føling med de virkelig store miljøutfordringene i vår tid. Men også vi i Hamar har et ansvar for å føre en bærekraftig politikk, og legge til rette for et samfunn der andre verdier enn kortsiktig inntjening og effektivitet dominerer.

Vårt ønske er å gjøre Hamar til en grønn foregangskommune. Vi vil at vår kommune skal bidra til å nå 1,5 graders målet, være en rollemodell for andre kommuner og inspirere og informere egne innbyggere til enda større miljøansvar.

Engasjerende lokale klima og miljøtiltak

Verdens klima og miljøutfordringer bunner i ideen om at mennesket er hevet over naturen fremfor at vi er en del av naturen. Dette, sammen med det individualiserte samfunnet, resulterer i grådighet og mangel på fellesskap og mening. Norge må redusere sine klimagassutslipp med minimum 50% innen 2030 for å unngå global oppvarming som overstiger 1,5 grader. Miljøpartiet De Grønne har sørget for at Hamar kommune har fått på plass et klimaregnskap og et klimabudsjett, og kommunen har begynt arbeidet med å redusere sine utslipp. Nå er det viktig at utslippsreduksjonene blir prioritert i budsjettene som skal legges i årene fremover, og at også innbyggerne i Hamar motiveres til å redusere sine utslipp.

Etter kommunens klimamål ble vedtatt, har det blitt klart at vi må gjøre enda mer. Hamar MDG ønsker å oppjustere kommunens klimamål til å redusere 80% av utslippene i kommuneorganisasjonen innen 2030, og redusere utslippene fra innbyggerne med 50%.

Like viktig er det at kommunen ivaretar natur- og livsgrunnlaget til planter, dyr og insekter i kommunen, gjennom et sterkt vern av Åkersvika, Mjøsa og Vangsåsen. Samtidig er det vesentlig å ivareta de små, men viktige, naturområdene mellom bebygde og oppdyrkede arealer, på naturens egne premisser.

Miljøpartiet De Grønne Hamar vil

 • Bevare Tjuvholmen som et maritimt friområde, der det ikke åpnes for større utbyggingsprosjekter.
 • Bevare grønnstrukturen i Hamar, herunder Furuberget, Klukhagan, Frøbergsberget, Sæterløkka og Tigern av hensyn til rekreasjon, biologisk mangfold og klimatilpasning.
 • Bedre insentivene for å velge mer miljøvennlige løsninger både for kommuneorganisasjonen og innbyggerne.
 • Øke tilskuddet vesentlig for tøybleier og hjemmekompostering.
 • Legge til rette for at butikker og restauranter kan gi bort mat istedenfor å kaste.
 • Gjøre det dyrere å produsere mye avfall, og belønne dem som produserer lite.
 • Bruke den nye kretsløpsparken på Gålåsholmen til å gjøre Hamar til et mer sirkulærøkonomisk samfunn, gjennom opplæring, formidling og konkrete tiltak.
 • Arbeide sammen med byens forretninger og kommunens institusjoner for å fjerne all bruk av engangs (servise, kopper og lignende) innen 2021.
 • Verne Vangsåsen fra ytterligere hytteutbygging, masseuttak og veibygging.
 • Sette krav til at alle nye utbygginger i byen må bidra til finansiering av grøntarealer.
 • Betydelig styrke fagmiljøet innen klima- og miljøarbeid i Hamar kommune.

Transport og bolig, hvordan skal vi bruke arealene i Hamar?

Det er ikke et mål for Miljøpartiet De Grønne at Hamar skal vokse mest mulig. Men som Innlandets hovedstad, er det naturlig med både befolkningsvekst og vekst i næringslivet. Utforming av kommunen skal være en demokratisk prosess, og ikke styrt av utbyggere og kortsiktig profitt. Hensyn til jordvern, rekreasjonsområder, biologisk mangfold og menneskelig skala, identitet og kulturarv skal legges til grunn ved utbygging og fortetting. Nye boliger og næringslokaler må komme gjennom fortetting og fornying av allerede utbygde områder. Det krever at kommunens planer gir forutsigbarhet overfor innbyggere og utbyggere. For å være attraktive for barnefamilier må småhusbebyggelsen bevares, og sentrum fortettes slik at det er godt å bo her med barn.

Miljøpartiet De Grønne vil lokalisere utbyggingstiltak til områder nærmest mulig sentrum, bygdesentraene og etablerte traseer for kollektivtransport. Samt å prioritere arealer til kunnskapsnæringer og tjenesteytende sektor istedenfor å legge til rette for flere butikker og mer detaljhandel. Hamar er en landkommune hvor lange avstander for deler av befolkningen vanskeliggjør gode kollektiv og sykkeltilbud. De Grønne vil jobbe for at det skal bli lettere for innbyggerne i Hamar å velge miljøvennlige transportalternativer, og vi vil stimulere til at flere vil benytte sykkel, el-sykkel, elbil, buss og tog.

Miljøpartiet De Grønne Hamar vil

 • Reservere Hamar sentrum for menneskene, ikke bilene. Vi ønsker å gjøre Hamar til Norges mest familievennlige by, med parker og grøntstrukturer, og redusert tilgang for privatbiler.
 • Stille krav til at alle byggeplasser i Hamar blir utslippsfrie, og at utbyggingsprosjekter bidrar til å nå kommunens klimamål.
 • Etablere flere ladepunkter for elbil i kommunen, og arbeide for en fyllestasjon for hydrogenbil i kommunen.
 • Være pådriver mot Statens Vegvesen og fylkeskommunen for å bygge nye og sammenhengende sykkelveier.
 • Være en pådriver mot jernbaneverket for at Rørosbanen blir elektrifisert, enten via elektrisk kjøreledning eller hydrogen.
 • Etablere trygg sykkelparkering på alle bussholdeplassene i Vang.
 • Legge til rette for bygging av seniorboliger og kollektiver for kommunens innbyggere, slik at flere eneboliger blir tilgjengelige for barnefamilier.
 • Utslipp fra fjernvarmeanlegget skal halveres til fordel for økt avfallsgjenvinning og fornybare energikilder. Konsesjonskravet skal bortfalle om utbygger velger mer miljøvennlige energikilder.
 • Legge til rette for alternative boformer, som økolandsbyer, mikrohus og kollektiver.
 • Arbeide for bedre måking av arealer for gående og syklende.
 • Utarbeide en mobilitetsplan som tilrettelegger godt for fossilfri transport.
 • Jobbe for å unngå økt kapasitet for privatbiler på vegnettet.
 • Etablere innfartsparkering med gratis bysykler utenfor E6 og riksvei 25 for de som vil unngå bompassering.
 • Veie de ulike konsekvensene av jernbanetrasé og stasjonsalternativene mot hverandre og ta en beslutning etter at traséene er ferdig utredet. Aktuelle forhold å ta med i betraktning er jordvern, muligheter for byutvikling og transportavvikling, støy og forurensning, konsekvenser for biologisk mangfold, konsekvenser for rekreasjon, dato for ferdigstillelse, kostnad, anleggstid og belastninger.

Bærekraftig næringsliv og innovasjon

Nærhet til natur, et bredt tilbud av kulturarrangementer og fritidsaktiviteter gjør Hamar kommune attraktiv for innbyggere og arbeidstakere. De fleste har i tillegg kort reiseveg til arbeidet, alle viktige faktorer for en god og balansert hverdag. Samtidig er det essensielt med et livskraftig og variert næringsliv for at kommunen skal kunne tilby interessante arbeidsplasser. Derfor må de eksisterende kompetansemiljøene i kommunen styrkes, samtidig som at det legges til rette for næringslivet i andre sektorer, som ikke går på bekostning av dyrket mark, fører til forringelse av naturpregede områder, eller bidrar negativt til klimaregnskapet.

Økonomisk politikk skal evalueres etter dens påvirkning på menneskers trivsel,
ressursforbruk, ulikhet og hvorvidt den skaper reelt nye arbeidsplasser. For å nå målet om et
bærekraftig samfunn må innsatsen til næringslivet rettes mot grønn innovasjon og sosialt
entreprenørskap, heller enn tradisjonelle etableringer som har økt konsum som hovedstrategi.

Olje- og gassnæringen i Norge må trappes ned, både av klimamessige og finansielle årsaker. Derfor er det viktig at vi omstiller oss og satser på innovasjon innen grønne løsninger og teknologier. Her har Hamar og Innlandet et sterkt fortrinn som vi kan utnytte ved at økonomien i stor grad er basert på biobaserte og grønne næringer.

Miljøpartiet De Grønne Hamar vil

 • Fortsette og styrke satsingen på de sterke innovasjonsmiljøene i kommunen, som Biohuset og Park.
 • Støtte videreutviklingen av virtuell virkelighet (VR)- klyngen og gamingmiljøet, samt støtte nye initiativ innen IT-næringen som kan gi en bra synergieffekt for disse.
 • At det interkommunale landbrukskontoret skal styrke kompetanse og satsningen på grønn innovasjon i landbruket.
 • Etablere en støttefunksjon for nettverksbygging og rådgivning for sosialt entreprenørskap gjennom Hamarregionen Utvikling.
 • Støtte økt verdiskapning i landbruket, gjennom lokalt salg av landbruksprodukter som bondens marked og REKO ringen, og gardsturisme.
 • Legge til rette for økt verdiskapning fra skogsvirke, som satsning på biodieselproduksjon og foredlede biobaserte produkter.
 • Etablere HUB` er som nav for gründere knyttet til høyskolemiljøet, der man kan dra synergier på ulik kompetanse.
 • Støtte fagbaserte studentkollektiv for å tiltrekke seg kompetente studenter til Hamar.
 • At 25% av kommunens matbudsjett skal være til kjøp av lokale varer. Dette vil styrke kompetansen på å produsere sunn mat fra lokale råvarer, og bygge opp under lokalt næringsliv.
 • Ansette en bybonde som styrker relasjonen mellom by og land i kommunen gjennom å legge til rette for urbandyrking, undervisning av barn og unge i dyrking og matproduksjon.
 • Etablere et senter for gjenbruk og kreativ gjenvinning (upcycling) i Hamar sentrum sammen med Sirkula, som også kan være et fritidstilbud til ungdom.
 • Etablere BUA- utlånsløsning i Hamar sentrum, slik at flere kan låne seg utstyr fremfor å kjøpe nytt.

Godt liv, god helse

Mange av vår tids store helseproblemer er livsstilsrelatert og konsekvenser av at
samfunnsstrukturene er utilstrekkelige, og at vi tilbyr løsninger sektorvis, i stedet for at vi tenker helhetlig. Miljøpartiet De Grønne ønsker en helsepolitikk som gjør noe med årsakene, ikke bare symptomene. Vi ser mennesket som helhetlig, der psykisk og somatisk helse henger sammen både med hverandre og med den livssituasjon vi lever i.

Miljøpartiet De Grønne ønsker helsetjenester som gir mulighet til å hjelpe seg selv. Vi mener at alle mennesker har sterke iboende ressurser som kan komme til uttrykk dersom de får
anledning. Grønn politikk vil forebygge helseproblemer ved å sikre ren luft, mindre forurensning, fremme sunn og ren mat og bidra til å utjevne økonomiske forskjeller. Gode muligheter for mosjon og friluftsliv er viktig og bedrer folkehelsen.

Vi ønsker et nytt storsykehus lagt utenfor Hamar stasjon, og vil bevare akuttfunksjoner på
eksisterende sykehus.

Miljøpartiet De Grønne Hamar vil

 • Innføre 50% økologisk innkjøp i kommuneorganisasjonen.
 • Sikre mindre sektortenkning og mer helhetstenkning. Vi må bygge institusjonene slik at menneskene kan ha glede av hverandre på tvers av generasjoner og livssituasjon.
 • Bidra til en satsing på velferdsteknologi og støttefunksjoner som muliggjør at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig.
 • Beholde og utvide frisklivsordningen.
 • Innføre livsløpstilpasset arbeidstid i kommunen.
 • Innføre en vegetardag og en “mat fra Hedmark” dag hver uke ved alle kommunens kantiner og institusjoner.
 • Tilby alle kommunens skoleelever en frukt og et gratis måltid hver dag.
 • At et nytt storsykehus i Innlandet legges til en større by, gjerne Hamar. Et sykehus ved Mjøsbrua vil bli liggende for langt fra en større by. Vi må ta hensyn til reiseavstander for pasienter, pårørende og ansatte. Rekruttering av fagfolk er også viktig faktor.

God barndom

Miljøpartiet De Grønne vil at Hamar skal være en barnevennlig by som ivaretar og styrker barnas helse, fysiske og sosiale ferdigheter, deres kjærlighet til naturen og samfunnet, samt tilrettelegger for utvikling av selvstendighet og kreativitet.

Fra et folkehelseperspektiv er det viktig å bevare grønne uteområder fordi fri lek i naturlige omgivelser styrker barnas utvikling og sunnhet. Byplanleggingen bør derfor vektlegge at barn kan bevege seg fritt i sitt eget nærmiljø. Byen bør være gangbar slik at barna kan gå eller sykle til skolen. Skogsområder i nærheten av barnehager og skoler må bevares, de er uerstattelige plasser for lek, spenning og pedagogisk virksomhet.

Virksomheten i skole og barnehage bør i større grad baseres på tillit til pedagogenes fagkunnskap og mindre på målstyring, byråkratiske ordninger og konkurranseutsetting. Skolen må bli en mer naturlig del av samfunnet rundt skolen og utnytte andre og mer praktiske læringsarenaer i tillegg til klasserommet. Praktisk estetiske fag må få større plass, og gi barna kunnskaper til å selv å reparere og skape.

Samfunnet er i konstant utvikling, og i Norge må vi i tiden framover omstille oss fra en oljenasjon til en nasjon basert på fornybare industrier og næringer. Derfor trenger vi kreative, empatiske, lærelystne og motiverte barn og unge som forstår sammenhengene i bærekraft og i fornybarsamfunnet. Vi trenger forskere og utviklere, vi trenger dem som tør å tenke nytt og som kan inspirere og motivere til endring.

Miljøpartiet De Grønne Hamar vil

 • Etablere ungdomsklubber med et innhold ungdommene finner relevant, med kompetente voksne.
 • Sørge for lekeplasser i alle boområder i kommunen, uten at det avhenger av ressursene til de som bor der.
 • Legge til rette for en ny byskole i forbindelse med utbygging av Espern,
 • Satse på Naturskolen, som en viktig del av Hamarskolen.
 • At skolene og barnehagene gir barn og unge kompetanse til å leve i en sirkulærøkonomi med mindre forbruk.
 • Beholde nærbarnehagene og unngå barnehagesammenslåinger.
 • Ikke tillate nye baner med kunstgress og plastgranulat, og sikre de eksisterende mot avrenning og spredning.
 • Være pådriver ovenfor Statens Vegvesen for å sikre trygge skoleveger for alle skolebarn i kommunen. Støtte tiltak som bidrar til at barn i større grad går eller sykler til skolen, som Beintøft.
 • Vi ønsker å prøve ut leksefri skole på Hamar.
 • Styrke den digitale kompetansen både for lærere og elever i grunnskolen, uten at læringen i alle fag kun baseres på digitale plattformer.
 • Tilbud om sosiallærer på alle skolene i kommunen.
 • Barnetrygden skal ikke regnes som en del av inntekten til sosialhjelpsmottakere.

Tilhørighet og deltakelse

Miljøpartiet De Grønne mener at Norge har et ansvar for å bidra til en mer rettferdig verden. Vi vil også bidra til et mer inkluderende og mangfoldig samfunn i Hamar. Miljøpartiet De Grønne vil derfor jobbe for at Hamar skal være en by med mangfold; en raus og human by som er åpen for nye kulturer.

Hamar skal være en by hvor alle opplever at de har mulighet til å bidra til fellesskapet, en by som gir alle like muligheter til å bidra i samfunnet; på arbeidsmarkedet, på fritiden gjennom frivilligheten og organisasjonslivet, eller i nabolaget. Et inkluderende samfunn skapes best ved deltakelse. Det gjelder alle, også innvandrere, vi må derfor fortsette å jobbe for å øke deltakelse på alle arenaer.

Miljøpartiet De Grønne mener at alle skal ha mulighet til å delta og engasjere seg i kulturlivet. Kunstneriske uttrykk er en sentral del av et levende demokrati. Kultur har en naturlig plass på offentlige budsjett, men kulturlivet i seg selv må være fritt og uavhengig. De Grønne vil derfor legge til rette for dette gjennom å støtte lokale aktører innen både brede og smale kulturuttrykk. De Grønne vil også jobbe for at kunstneriske uttrykk i større grad kan utgjøre en motvekt til den økende kommersialiseringen av det offentlige rom.

Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for å opprettholde og utvikle Hamars brede tilbud innen idrett og andre fritidsaktiviteter. For å gi alle muligheten til å delta er det viktig å sørge for et tilbud med lav terskel og lave kostnader for deltakelse.

Miljøpartiet De Grønne Hamar vil

 • Være en pådriver for at kommunen tenker estetikk og kultur i det offentlige rom og løfter fram lokale kunstnere ved innkjøp av kunst og utsmykning.
 • Bidra til at alle, uansett bakgrunn og økonomiske forutsetninger, kan delta aktivt innen kultur og idrett.
 • Utvide BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) ordningen.
 • Sørge for møteplasser uten inngangspenger for alle aldre i hele kommunen, som parsellhager, fritidsklubber og verksteder.
 • Gjøre det lettere for innvandrere å komme inn på arbeidsmarkedet gjennom kompetansebasert rekruttering og utlysning av stillinger.
 • Selge Vikingskipet, eller la den nye fylkeskommunen ta over det økonomiske ansvaret for OL-anleggene.
 • Øke støtten til Kulturskolen, og sørge for at flere elever ikke betyr mindre undervisningstid.
 • Bidra til realisering av ny turnhall.
 • At Hamar kommune blir medlem i Transparency International Norge.