Interpellasjon om å skrive under oppropet for å forby atomvåpen

Gruppelederne i Hamar tar diskusjonen – hvilke internasjonale saker skal opp? Interpellasjon fra Miljøpartiet de grønne om å forby atomvåpen ble ikke vedtatt, men ble videresendt gruppelederne for diskusjon.

3. mai, 2020

Interpellasjon til Hamar kommunestyre 

Tilslutning til ICANs byopprop – Hamar en fredsby

FNs atomvåpenforbud ble vedtatt 7. juli 2017 av 122 stater. Norge har ikke skrevet under til tross for at 4 av 5 nordmenn vil forby atomvåpen. MDG er et parti bygd på solidaritet med alt som lever, men også solidaritet med fremtidige generasjoner. Vårt arbeidsprogram sier følgende; For De Grønne er det et mål i seg selv at jordens ressurser fordeles rettferdig mellom alle mennesker og forvaltes slik at fremtidige generasjoner har like gode muligheter som oss. Derfor hører en ansvarlig klima- og miljøpolitikk, økt bistand og innsats for sosial rettferdighet, internasjonalt fredsarbeid og nedrustning uløselig sammen. 

I tillegg til miljø og klimakrisa er atomvåpen en av de største truslene mot livet på planeten. En periode så vi en større forståelse for at atomvåpen, men også andre våpensystemer burde reguleres strengere. MDG mener at; «Norge har vært et foregangsland i å innføre internasjonale forbud mot klasevåpen og landminer. De Grønne ønsker tilsvarende innsats i arbeidet for et forbud mot kjernevåpen, som er en grunnleggende trussel mot mennesker og miljø». 

I dag skjer det motsatte, mange land ruster kraftig opp, også atomvåpen. Målet med denne interpellasjonen er å øke bevisstheten om sammenhengen mellom krig og miljøhensyn. Krig og militarisme er en av de store hindringene for å nå FN’s bærekraftsmål og de bidrar også til å undergrave klimaavtaler. I følge beregninger står verdens forsvar for 13,5 % av de globale utslippene. Opprustning får enorme ressurser, mens vi overser de store utslippstallene de bidrar med som blir holdt utenfor klimaregnskapet. I tillegg kan man føye til nye utslipp når man skal reparere krigens ødeleggelser. Og da har vi ikke engang nevnt de menneskelige kostnadene.

I dag står vi antagelig overfor en ny, akutt flyktningkrise. Folk vandrer fra krigsområder som det blir stadig vanskeligere å vende tilbake til, fordi marker og landskap er ødelagt av forørkning forårsaket av global oppvarming og krigens sterkt forurensende ødeleggelser. Om vi ønsker å hjelpe folk der de er, kan et første skritt være å bidra til et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Som pådriver til at Norge underskriver FN traktaten om forbud mot atomvåpen, oppfordrer jeg herved Hamar kommunestyre til å støtte følgende:

Kommunestyret slutter seg til ICAN Cities Appeal og ber regjeringen signere FN’s traktat mot atomvåpen. 

 Kommunestyret i Hamar er dypt bekymret for den store trusselen atomvåpen medfører. Kommunestyret mener våre innbyggere og mennesker over hele verden har rett til å leve uten denne trusselen. All bruk av atomvåpen, uavhengig av om den er villet eller ved en ulykke, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker og miljø. Derfor støtter vi FNs traktat om forbud mot atomvåpen og ber regjeringen signere traktaten.

 

Hamar 10.03.20   Anne Nielsen (MDG)